Destrega

avatarnamesort iconworldjobfamelevelexplevel historyfame history
avatarDestrega
Okabarugi
kradia
EMS
pirate
1533
(4,252)
(-1)
200
(2,135)
-
0.00%
(21,110)
(1,105,181,227)
off rankings for
14 day(s)
off rankings for
14 day(s)

Signature:
http://www.msguild.org/sig/Destrega.png

Inventory:


Avatar History: