Raskler

avatarnameworldjobfamelevelsort iconexplevel historyfame history
avatarRaskler
HellBound
Jr. Master
azoras
kradia
EMS
thief
333
(21,400)
-
198
(2,471)
-
19.98%
(208,291,016)
(1,042,623,799)
off rankings for
17 day(s)
off rankings for
17 day(s)

Signature:
http://www.msguild.org/sig/Raskler.png

Inventory:


Avatar History: